REGULAMINRegulamin korzystania z Portalu internetowego planetawypoczynku.pl


 


§ 1


POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu zostały sporządzone w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący ustanawiają regulacje dotyczące korzystania z Portalu.

 2. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu są m.in:


a) rodzaje i zakres usług Portalu,
b) warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych z Portalu,
c) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem Portalu,
d) prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Użytkowników Portalu,
e) prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal,
e) warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług Portalu,
d) tryb postępowania reklamacyjnego.


 


1.     Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.


2.     Właścicielem i Administratorem jest portal planetawypoczynku.pl z siedzibą w Elblągu, przy ul. Żyrardowskiej 67


3.     Portal planetawypoczynku.pl umożliwia bezpłatne dodanie oferty na okres próbny 21 dni, bez żadnych zobowiązań względem stron.   Na okres próbny oferta może zostać dodana tylko jeden raz. W przypadku gdy obiekt będzie dodany po raz kolejny, nie zostanie dodany.


4.     Portal jest stroną internetową publikującą nie tylko własne treści , ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Portalem. Materiały publikowane na łamach Portalu mają charakter wyłącznie informacyjny.


5.     W ramach świadczonych usług, Portal prowadzi również działalność marketingowo-promocyjną na rzecz zamieszczonych w portalu ofert z innymi portalami społecznościowymi.


6.     Usługobiorca, który zrezygnuje z usługi przed upływem wykupionego terminu wyróżnienia, nie przysługuje mu zwrot poniesionych opłat.


7.     Brak uiszczenia opłaty po okresie próbnym  21 dni będzie skutkował z usunięciem obiektu z systemu.


8.     Portal świadczy również dodatkowe usługi związane z zamieszczaniem ofert, takie jak czasowe wyróżnienia wybranych ofert, na stronie głównej zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu zamawiania usługi.


9.     Koszt PROMOCYJNY zamieszczenia oferty w Portalu planetawypoczynku.pl wynosi od marca.2018r.


70 zł brutto jest to abonament, za wpis obiektu do portalu na okres 3 lat (na 1095 dni). Abonament jest pobierany z góry na 3 lata i jest niepodzielny nie dodajemy obiektów np: na rok lub dwa w niżeszej cenie.


10.  Po dokonaniu płatności za usługę, zostanie wystawiony rachunek na dane podane w formularzu, który zostanie wysłany  drogą mailową.


11.  Płatności należy dokonać na konto podane poniżej.


              Nazwa odbiorcy: Portal Internetowy planetawypoczynku.pl 


              adres  ul. Żyrardowska 67  82-300 Elbląg


      Numer konta:    05 1050 1764 1000 0090 7643 9539 Bank ING


w tytule przelewu prosze podać imię i nazwisko oraz adres e-mail, który podali Państwo podczas rejestracji obiektu do wynajęcia


Portal planetawypoczynku.pl jest zwolniony z podatku   VAT.


    


     


 


§ 2


DEFINICJE


Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:


Abonament - uiszczane przez Użytkownika wynagrodzenie za usługi świadczone przez Administratora.


Adres e-mail – elektroniczne konto pocztowe służące do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail za pośrednictwem Internetu.


Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.


Konto - Prowadzone oraz aktywowane dla Użytkownika przez Administratora dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła) miejsce w Portalu, w którym znajdują się wszystkie dane dotyczące Użytkownika, gdzie każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić oraz modyfikować swoje dane i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Portalu.


 


 


§ 3


REJESTRACJA W PORTALU. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY 1. Użytkownikiem Portalu może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uregulowana w art. 33 1 Kodeksu cywilnego, która zapoznała się i zaakceptowała niniejszy Regulamin.

 2. Rejestracja w Portalu jest dobrowolna i bezpłatna, wymaga jednak zaakceptowania Regulaminu.

 3. Każda osoba z chwilą rozpoczęcia korzystania z Portalu zobowiązana jest zapoznać się z treścią Regulaminu.

 4. Każda osoba, która przystępuje do korzystania z niniejszego Portalu tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

 5. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem stron internetowych Portalu.

 6. Każda osoba, w celu rejestracji, powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: proponowanego loginu (nazwy profilu), pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w Portalu, adresu e-mail, hasła oraz potwierdzenia hasła. Ponadto wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji o nowościach w Serwisie oraz akceptacja Regulaminu portalu.

 7. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:


a) zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,


 


b) przystępuję do korzystania z usług Portalu dobrowolnie,


c) spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem Portalu,


d) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały umieszczone bez zgody osób trzecich,
e) wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
f) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w § 10 niniejszego Regulaminu ,


g) wszelkie dane i informacje składające się na Profil przekazuję do Portalu dobrowolnie,


h) wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Portalu, a także informacji handlowych (reklam oraz nowości) Portalu i jego kontrahentów.


i) podane w procesie rejestracji dane są kompletne i rzetelne. 1. Do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Portalu, na warunkach określonych w Regulaminie, dochodzi:


a) w przypadku Użytkowników zarejestrowanych - po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na otrzymywanie nowości z portalu;


b) w przypadku Użytkowników niezarejestrowanych - po wypełnieniu formularza ogłoszenia, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na otrzymywanie nowości z portalu.


  1. W terminie 7 dni od zawarcia umowy, o którym mowa w § 3 ust. 8 lit. a oraz lit. b niniejszego Regulaminu, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie.

 2. Umowa o świadczenie usług zawierana jest na czas nieokreślony.

 3. Administrator oraz Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony. Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony możliwy jest z 7 dniowy okresem wypowiedzenia.


§ 4


DZIAŁANIE PORTALU 1. Tylko Użytkownik zarejestrowany,  może zamieścić ogłoszenie w Portalu. Zamieszczenie ogłoszenia polega na wypełnieniu formularza rejestacyjnego umieszczonego w Portalu.

 2. Zamieszczanie ogłoszenia, tylko ze zdjęciem po okresie próbnym 21 dni jest płatny W PROMOCJI 70 złotych brutto. Czas emisji ogłoszenia w Portalu wynosi 1095 dni.


§ 5


PŁATNOŚĆ PROMOCJI OGŁOSZENIA


1.      Użytkownik dokonuje płatności promocji ogłoszenia z góry.


2.      Płatność dokonywana jest zgodnie z Cennikiem znajdującym się w formularzu Reklama, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.


3.  Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem firmy DotPay.pl. Regulamin usług znajduje się pod adresem www.DotPay.pl


4.      Można dokonać również płatności bezpośrednio na konto podane poniżej:


ING Bank 05 1050 1764 1000090 7643 9539  -   tytułem przelewu proszę o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, który podali Państwo podczas rejestracji obiektu.


§ 6


PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA 1. Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania oraz odtwarzania materiałów, w szczególności ogłoszeń, znajdujących się w Portalu, które przewidziane są w niniejszym Regulaminie.

 2. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu do celów komercyjnych. Dane kontaktowe Użytkowników pojawiające się przy ogłoszeniach i aukcjach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

 3. Zabronione jest przekazywanie do Portalu wszelkich materiałów, komentarzy, wypowiedzi, itp. zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym. Zaznacza się, iż treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora.

 4. Niedozwolone jest wykorzystywanie Portalu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.

 5. Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń drobnych, reklamy innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy.

 6. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszym Portalu na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 7. Korzystanie z Portalu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

 8. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Administratorowi, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym Regulaminem lub w inny sposób zabronionym bądź wyrządzającym komukolwiek szkodę bądź krzywdę. Tylko zarejestrowany Użytkownik może w pełni korzystać z usług, jakie świadczy Serwis.

 9. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Portalu. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Portalu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności umieszczanych materiałów.

 10. Konto użytkownik a oraz ogłoszenie może zostać usunięte z Portalu, gdy Użytkownik podejmuje działania na niekorzyść Administratora lub narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Portalu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.

 11. Konto użytkownik a oraz ogłoszenie może zostać usunięte z Portalu bez podawania przyczyn ze strony Administratora, gdy Administrator uzna to za konieczne.

 12. Usunięcie konta Użytkownika oraz ogłoszenia z Portalu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy między Administratorem a Użytkownikiem.

 13. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta.


§ 7


PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA


  1. Administrator zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania bądź usuwania materiałów, ogłoszeń i treści o charakterze bezprawnym, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

 2. Administrator oświadcza, że materiały, ogłoszenia i informacje składające się na zasoby Portalu, są zbierane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności przygotowywanego Portalu, jednak materiały te nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek odpowiedzialności Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników.

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Portalu treści, za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika, informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, a w szczególności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje publikowane w portalu.

 4. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia przez Użytkownika, nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach, których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w Portalu, a także za nie dojście do skutku tychże transakcji.

 5. Na Administratorze nie spoczywa odpowiedzialność za działania osób trzecich, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Portalu. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika.

 6. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości niniejszego Portalu w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.


§ 8


OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z PORTALU 1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Portal oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

 2. Administrator zastrzega, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne awarie oraz przerwy techniczne w działaniu Portalu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych. Ich częstotliwość oraz czas trwania uzależniony jest od potrzeb technicznych.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Portalu.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego wyłączenia działania Portalu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.


§ 9


REKLAMA W PORTALU 1. Portal udostępnia miejsce na płatną reklamę innych podmiotów m.in. w formie linków tekstowych i banerów graficznych do zewnętrznych serwisów internetowych.

 2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za dostawę oraz jakość jakichkolwiek towarów bądź usług sprzedawanych albo reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach Portalu, ponieważ ich sprzedawcą albo usługodawcą jest inny podmiot. Portal nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach reklamodawców. Podmiotem odpowiedzialnym za relacje Użytkownika związane z nim jest każdorazowo podmiot wskazany na stronach danego zewnętrznego serwisu internetowego, a wszelkie roszczenia Użytkownik może kierować wyłącznie wobec niego.


§ 10


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


  1. Administrator zbiera tylko te dane, które są konieczne do należytego świadczenia oferowanych przez Administratora i Serwis usług.

 2. Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. Rejestracja Użytkownika w Portalu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora.

 3. Baza danych osobowych Użytkowników oraz informacji podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 4. Administratorem danych osobowych jest Administrator Portalu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 5. Administrator Portalu dba o zachowanie prywatności i anonimowości Użytkowników oraz zapewnienie im oraz powierzanym danym bezpieczeństwa. Portal wykorzystuje informacje o Użytkownikach wyłącznie w celu: zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, informowania Użytkowników o zmianach w Portalu, informowania o ofertach bądź możliwościach promocyjnych, monitorowania naruszeń prawa lub niniejszego Regulaminu.

 6. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Portalu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Administrator zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

 7. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Portalu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

 8. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

 9. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu Portalu jest dokonywane na podstawie przesłania do Administratora danych pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

 10. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Portalu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z Serwisu oraz wypowiedzeniem umowy.

 11. Wraz z usunięciem konta Administrator usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury.


§ 11


WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z PORTALU


  1. Techniczne warunki korzystania z Portalu, mają znaczenie dla poprawności funkcjonowania Portalu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na jego aktywnym koncie.

 2. Działania Użytkownika podejmowane niezgodnie z warunkami użytkowania w sposób umyślny lub nieumyślny podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.

 3. Do korzystania z usług Serwisu oraz jego zasobów niezbędny jest: komputer, połączenie z siecią internetową, dowolna przeglądarka internetowa (obsługująca cookies, JavaScript oraz aplety Javy i pliki flash), posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz inne oprogramowanie wymagane do skutecznego działania Portalu. Za prawidłowość i konfigurację powyższych zasobów odpowiedzialny jest Użytkownik we własnym zakresie.

 4. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików „cookies” w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu).


§ 12


REKLAMACJE


  1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi.

 2. Reklamacje rozpatruje Administrator.

 3. Reklamacja składana przez Użytkownika, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna określać:
a) oznaczenie Użytkownika, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
b) przedmiot reklamacji,
c) okoliczności uzasadniające reklamację.


Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane. 1. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres elektroniczny Administratora: planetawypoczynku@wp.pl , najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia emisji ogłoszenia.

 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 5 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.OGŁOSZENIE WYRÓŻNIONE POKOJE DWUOSOBOW...
Typ: Kwatera prywatn
Region: Mierzeja Wiślana
Miejscowość: JANTAR
Cena: od 25-60 zł/doba
OGŁOSZENIE WYRÓŻNIONE Mileżówka...
Typ: Pensjonat
Region: Beskid Żywiecki
Miejscowość: Ustroń
Cena: od 40-50 zł/doba
OGŁOSZENIE WYRÓŻNIONE Wigierska Osada...
Typ: Domek letniskow
Region: Pojezierze Suwalskie
Miejscowość: Danowskie
Cena: od 30-45 zł/doba
OGŁOSZENIE WYRÓŻNIONE willa krystyna...
Typ: Kwatera prywatn
Region: Pomorze Zachodnie
Miejscowość: Międzyzdroje
Cena: od 30-50 zł/doba
OGŁOSZENIE WYRÓŻNIONE Pokoje Lachs Jas...
Typ: Kwatera prywatn
Region: Półwysep Helski
Miejscowość: Jastrzębia Góra
Cena: od 25-45 zł/doba
Noclegi, Baza Noclegowa, Sylwester, Wakacje, Urlop, Wypoczynek, Góry, Morze, Zakopane, Turystyka